Merikotkat

Merikotkat on tarpojaryhmä 12-15v pojille. Vetäjänä toimii Hanna Pikkarainen p. 040 726 8866

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 18.-19.30. kololla. Ohjelmassa on ikäkauden ohjelmaa, retkiä unohtamatta.

5.4 kokous

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZWEyZTRjZmItN2MxZC00YzQwLWE1NGMtNDdkZDNhZjY1YjY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2C%22Oid%22%3A%227074aa76-9798-45a6-b03f-29f7609c3170%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D